Xuất bản thông tin

null QĐ 381/QĐ-SVHTTDL v/v công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 381/QĐ-SVHTTDL v/v công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc

Ngày 18/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 381/QĐ-SVHTTDL v/v công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.