Xuất bản thông tin

null Báo cáo 2088/BC-SVHTTDL Tình hình sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Báo cáo 2088/BC-SVHTTDL Tình hình sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 10/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 2088/BC-SVHTTDL Tình hình sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây.