Xuất bản thông tin

null QĐ 75/QĐ-SVHTTDL giao bổ sung dự toán NSNN năm 2020 Lần 1 (Kinh phí thực hiện NĐ.108 viên chức Phạm Duy Bé Bảy - TTHL&TĐ TDTT)

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 75/QĐ-SVHTTDL giao bổ sung dự toán NSNN năm 2020 Lần 1 (Kinh phí thực hiện NĐ.108 viên chức Phạm Duy Bé Bảy - TTHL&TĐ TDTT)

Ngày 22/4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 75/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.