Xuất bản thông tin

null QĐ 313/QĐ-SVHTTDL công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 313/QĐ-SVHTTDL công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 15/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 313/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.