Xuất bản thông tin

null QĐ 289/QĐ-SVHTTDL v/v công khai quyết toán thu - chi NSNN năm 2019 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 289/QĐ-SVHTTDL v/v công khai quyết toán thu - chi NSNN năm 2019 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc

Ngày 15/10/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 289/QĐ-SVHTTDL Về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.