Xuất bản thông tin

null Báo cáo 312/BC-SVHTTDL kết quả tình hình thực hiện tự chủ năm 2020 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Báo cáo 312/BC-SVHTTDL kết quả tình hình thực hiện tự chủ năm 2020 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc

Ngày 05/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 312/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả tình hình thực hiện tự chủ năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc.

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây.