Xuất bản thông tin

null Quyết định 402/QĐ-SVHTTDL giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo 108/2014/NĐ-CP và 113/2018/NĐ-CP của TTHL và BQL KDT Gò Tháp)

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 402/QĐ-SVHTTDL giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo 108/2014/NĐ-CP và 113/2018/NĐ-CP của TTHL và BQL KDT Gò Tháp)

Ngày 29/12/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 402/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Mời xem chi tiết Công văn tại đây.