Xuất bản thông tin

null Báo cáo 42/BC-SVHTTDL tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 của Sở VHTTDL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Báo cáo 42/BC-SVHTTDL tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 của Sở VHTTDL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Ngày 26/02/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 42/BC-SVHTTDL về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 của Sở VHTTDL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây.