Xuất bản thông tin

null QĐ 359/QĐ- SVHTTDL giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 5)

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 359/QĐ- SVHTTDL giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 5)

Ngày 27/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 359/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Bổ sung lần 5 - Kinh phí chi trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP cho ông Lê Như Tha - Công chức Văn phòng Sở).

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.