Xuất bản thông tin

null Quyết định 98/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 98/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 02/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 98/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Mời xem chi tiết Quyết định và phụ lục kèm theo tại đây.