Xuất bản thông tin

null QĐ 325/QĐ-SVHTTDL điều chỉnh dự toán năm 2021 của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh do điều chỉnh biên chế

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 325/QĐ-SVHTTDL điều chỉnh dự toán năm 2021 của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh do điều chỉnh biên chế

Ngày 04/8/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 325/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.