Xuất bản thông tin

null QĐ 13/QĐ-SVHTTDL v/v công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 13/QĐ-SVHTTDL v/v công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc

Ngày 21/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 13/QĐ-SVHTTDL v/v công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.