Xuất bản thông tin

null QĐ 281/QĐ-SVHTTDL giao bổ sung dự toán thu - chi NSNN năm 2021

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 281/QĐ-SVHTTDL giao bổ sung dự toán thu - chi NSNN năm 2021

Ngày 11/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 281/QĐ-SVHTTDL Về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 - Kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.