Xuất bản thông tin

null Quyết định 137A/QĐ-SVHTTDL ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 137A/QĐ-SVHTTDL ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Ngày 28/01/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 137A/QĐ-SVHTTDL ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.