Xuất bản thông tin

null Báo cáo 152/BC-SVHTTDL v/v thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016 - 2021.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Báo cáo 152/BC-SVHTTDL v/v thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016 - 2021.

Ngày 20/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 152/BC-SVHTTDL v/v thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016 - 2021

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây.